Terug naar overzicht

Resultaten van begrotingsbehandeling

Op donderdag 8 november 2018 heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2019 behandeld. Veel van de moties en amendementen van de VVD zijn aangenomen; een resultaat waar we erg trots op zijn. Wat hebben we bereikt?
  • In 2019 wordt op initiatief van VVD Maasgouw gewerkt aan een kinderraad, waarbinnen kinderen van basisscholen en het middelbaar onderwijs als afgevaardigde een rol mogen spelen in het adviseren van de gemeenteraad;
  • proactief werken aan de “gezonde school” voor alle basisscholen binnen Maasgouw;
  • een betere aansluiting tussen vraag- en aanbod binnen de huurwoningsector;
  • focus op kwalitatief onderhoud van rotondes en vestingwerken;
  • onderzoek naar vergroting van de veiligheid in de kern van Maasbracht;
  • een gebundelde aanpak om de uitdagingen van de energietransitie het hoofd te bieden, inclusief communicatie richting de inwoners over zaken als financiering en (technische) mogelijkheden;
  • focus op duurzaam gebruik van leegstaand erfgoed;
  • betere communicatie vanuit de gemeente richting haar inwoners m.b.t. Burgerinitiatieven;
  • werken aan de bekendheid en herkenbaarheid van Maasgouw;
  • focus op privacy en veiligheid op het vlak van ICT binnen de gemeente.
Hierbij willen wij alle fracties bedanken voor hun steun tijdens de begrotingsbehandeling. Ook alle overige inwoners van Maasgouw die ons van waardevolle input hebben voorzien: hartelijk bedankt!