Terug naar overzicht

GEMEENTE

Onze gemeente staat klaar voor onze inwoners, verenigingen en bedrijven.


We vinden het belangrijk dat onze gemeente slimme en creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers aanmoedigt. Bij belangrijke besluiten worden onze inwoners en ondernemers in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken. De gemeente zijn we met elkaar! VVD Maasgouw wil dat de gemeente zich dienstbaar opstelt voor onze inwoners, verenigingen, bedrijven en waar nodig een stap extra zet. Dit betekent dat de gemeente laagdrempelig en toegankelijk moet zijn voor onze inwoners, verenigingen en bedrijven en hen actief informeert. Daar hoort een verdere digitalisering bij, helder taalgebruik, eenvoudige formulieren en een snelle afhandeling van (aan)vragen. Het belang van de inwoners en ondernemer staat altijd voorop en de basishouding dient te zijn: “hoe kan het wél met respect voor omgeving en belanghebbenden”. Het is belangrijk dat iedereen in Maasgouw zich veilig voelt en dat we overlast zo veel mogelijk beperken. De gemeente moet zich inzetten voor schone lucht, openbare orde, handhaving en veiligheid. Verder bevordert de gemeente de waakzaamheid van de inwoners door de Mijngemeente App te promoten, buurtpreventie en WhatsApp-groepen te stimuleren en de inwoners actief in te lichten over trends- en ontwikkelingen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze gemeente de Global Goals omarmt en samen met de Provincie en het Rijk de klimaatdoelen en de energietransitie vormgeeft, evenals het werken aan de duurzaamheidsdoelen.

 

Wat willen we bereiken

  • De gemeente is dienstbaar aan haar inwoners, verenigingen en bedrijven
  • De gemeente zorgt ervoor dat de ICT volledig up-to-date is
  • Duidelijke communicatie en heldere taal
  • Inwoners en bedrijven betrekken bij het opstellen van beleid
  • Inzichtelijk maken van de verwerkingstermijnen, bijvoorbeeld bij het verlenen van vergunningen
  • Omgevingswet met de juiste vertaalslag “Hoe kan het wel!”
  • Criminaliteit wordt aangepakt. De gemeente zet in op een optimale samenwerking met Politie/brandweer/ambulances voor de veiligheid, openbare orde en handhaving
  • Financiën structureel op orde houden. Het uitgangspunt is de OZB-belasting zo laag mogelijk houden. Bij overige kosten is het uitgangspunt de gebruiker betaalt