Terug naar overzicht

WERK & INKOMEN

Iedereen kan meedoen. Daar waar nodig bieden we ondersteuning!


Het kan voorkomen dat iemand door veranderingen zoals ziekte, scheiding en verlies van werk ondersteuning nodig heeft. Het is dan fijn om terug te kunnen vallen op een netwerk. Bijvoorbeeld een vriend of een buurtgenoot die mee gaat naar het sociaal wijkteam (gevestigd in de Spil in Maasbracht). VVD Maasgouw vindt het bieden van een goed netwerk, professionele ondersteuning en de juiste communicatie essentieel.
Sociaal kwetsbare groepen worden ondersteund om duurzaam deel te nemen aan onze samenleving. Dat kan middels vrijwilligers werk, werk met ondersteuning of betaald werk. Mee kunnen doen verbetert het welzijn, versterkt het sociale netwerk, biedt meer kansen op betaald werk en verhoogt de verbinding met de omgeving. VVD Maasgouw is van mening dat meer financiële middelen vrijgemaakt moeten worden, zodat iedereen mee kan doen. Daarnaast is het belangrijk dat de mogelijkheden en middelen bekend zijn bij inwoners en potentiële werkgevers.

Het netwerk van tripel helix Keyport (onderwijs, ondernemers en overheid) kan tevens een belangrijke rol vervullen om onze jongeren beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. In coronatijd was het soms moeilijk om geschikte stageplaatsen te vinden en jongeren te begeleiden. De tripel helix kan hierin een goede rol vervullen, bijvoorbeeld door vraag en aanbod te koppelen om zo jongeren te binden aan de regio en het personeelstekort te verkleinen.

VVD Maasgouw vind ook dat arbeidsmigranten goed begeleid en gehuisvest moeten worden. Inzichtelijk dient gemaakt te worden hoeveel personeel nodig is voor de toekomst. Een gecontroleerde aanpak voorkomt overlast, zorgt voor humanere woonomstandigheden en betere integratie mogelijkheden. In regionaal verband ligt hier natuurlijk ook een opgave. Daarnaast dienen nieuwkomers in het algemeen beter te kunnen integreren. De nieuwe inburgeringswet gaat hier aan bijdragen, maar ook bij gezinshereniging dient de integratie voortvarend opgepakt te worden.

Ons doel is dat we de armoede af schaffen. Landelijk zijn er een aantal ontwikkelingen. De overheid wil het minimum loon verhogen, regels vereenvoudigen, kostendelersnorm verruimen en meer bijverdiensten toestaan. Dit is al een positieve ontwikkeling. Daarnaast willen we lokaal kijken of de bestaande ondersteuning uitgebreid dient te worden (ondersteunende regelingen tot 130% van het minimumloon), zodat een ieder rond kan komen en mee kan doen, kortom werken moet lonen!

 

Wat willen we bereiken

 
  • Gezamenlijk de arbeidsproblematiek oppakken
  • Betere communicatie over de mogelijkheden die de gemeente met samenwerkende partners kunnen bieden aan inwoners en bedrijven die ondersteuning nodig hebben.
  • Inzetten op ondersteuning door Keyport om o.a. meer jongeren kansen te bieden op de arbeidsmarkt en arbeidsvraagstukken regionaal op te pakken
  • Het beter huisvesten, begeleiden en ondersteunen van arbeidsmigranten/nieuwkomers
  • Preventie van armoede
  • Inzetten op ondersteunende regelingen die ervoor zorgen dat werken loont (regelingen toestaan tot 130%)
  • Taalondersteuning bieden op de werkplek waar nodig