Terug naar overzicht

Algemene beschouwingen 2020

Algemene beschouwingen 2020

Maasgouw leeft, de titel van de begroting.

Maasgouw leeft inderdaad, maar Maasgouw moet gaan bruisen.

Inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen dienen creatief te zijn, dienen de koppen bij elkaar te steken. Van binnen naar buiten gaan en van buiten naar binnen. Maasgouw uniek op de kaart zetten. Alleen dan kan Maasgouw gaan bruisen. Algemeen Allereerst wil de VVD haar dank uitbrengen aan de organisatie en het college voor de duidelijk leesbare begroting en de schriftelijke beantwoording. Dank ook aan de collega raadsleden voor hun goede inbreng tijdens de behandeling van de kadernota. Dank ook aan de griffie. Bij de behandeling van de kadernota heeft de VVD reeds aangegeven dat er nog veel af te handelen valt uit het coalitieakkoord en van de moties en amendementen tijdens de begrotingsbehandeling van 2019. Toch willen wij nog enkele punten aandragen.

Zorg voor elkaar
 • Compliment voor de voorzieningen voor ouderen die op dit moment gerealiseerd zijn (Maasbracht, Linne en Beegden) en die ook nog ontwikkeld gaan worden in Heel. De VVD vindt het belangrijk dat er voldoende van dit soort voorzieningen zijn voor onze ouder wordende inwoners in Maasgouw.
 • Belangrijk vinden wij het dat kinderen van vluchtelingen en nieuwkomers goed kunnen integreren en dat taal dicht bij huis plaatsvind op de basisschool in de buurt. Het budget dat de scholen vragen, stellen wij hiervoor graag ter beschikking.
 • Geen mens, oud of jong mag in Nederland en/of in Maasgouw in armoede leven. Wij denken dat meer budget voor armoedebestrijding nodig is.
 • We zullen kinderen op vroege leeftijd overal bij moeten betrekken. Democratie is niet overal zo vanzelfsprekend. We zullen hun moeten bijbrengen dat we er voor elkaar moeten zijn, dat we elkaar nodig hebben. De VVD vraagt dan ook nogmaals om een Kinderraad. De VVD is de partij van ideeën en oplossingen. Als wij een idee aandragen zoals deze en er word niets mee gedaan dan zorgen wij zelf voor de oplossing!! Vandaar onze vragen ex. Artikel 38 van afgelopen week!! Politieke bewustwording en een grotere opkomst bij de verkiezingen begint bij de jeugd.
 • Ook in Maasgouw zijn er mensen die wel eens in acute geldnood verkeren. De VVD wil graag dat er een noodfonds is. We willen dat mensen middels dit fonds snel geholpen kunnen worden.
 • Gezinnen hebben het vaak druk met werk, huishouding, opvoeding kinderen etc. Er zijn steeds meer eenoudergezinnen. Dat geeft vaak stress, zowel bij de ouder(s) als het kind. Buurtgezinnen.nl koppelen deze gezinnen aan andere gezinnen die hulp willen bieden aan de opvoeding en opvang van de kinderen. Buurtgezinnen.nl zorgt ervoor dat ouders weer op adem kunnen komen en kinderen zich positief kunnen blijven ontwikkelen. We hopen dat we hiermee veel dure begeleidingskosten kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld minder jeugdzorg, minder GGZ, minder ambulante gezinsbegeleiding, minder inzet wijk-of jeugdteams etc. Buurtgezinnen.nl is een vrijwilligersorganisatie en draait al enige tijd zeer succesvol in de gemeentes Roermond, Roerdalen, Beesel, Leudal, Sittard-Geleen, etc.. Een kleine investering kan, naast de voordelen in de gezinnen, ook grote financiële voordelen opleveren voor de gemeentes. Sittard-Geleen had in 2018 met een investering van € 57.500 een besparing van € 151.000. Wij verzoeken het college met een voorstel hierover naar de raad te komen. We hebben hierover een motie.

Sociale Kracht en cohesie
Sport, activiteiten en accommodaties
 • In de doorontwikkeling van sportaccommodaties is het handig deze “ouderenproof te maken”. Wetend dat Maasgouw inzake vergrijzing voorop loopt, zou het mooi zijn als ook sportaccommodaties een sociale functie bieden, zodat de daluren beter benut worden.
 • Zwembad de Weerderhof draait al lange tijd op vrijwilligers en grotendeels financieel ook met eigen middelen. In de sportnota die we volgend jaar gaan behandelen zouden we de Weerderhof gaarne behandelen gelijk het Eurobad in Maasbracht. Dus zowel qua onderhoud als personeel.
 • Voorzie accommodaties van een betere toegankelijkheid, zodat ook andere groepen ervan gebruik kunnen maken en zorg voor meer opbergruimtes voor verenigingen.

Woon-en Leefklimaat
Bewoners willen we behouden en blijven aantrekken om in Maagouw te wonen en te komen wonen. Dit is goed voor de leefbaarheid binnen de kernen, goed voor het verenigingsleven en goed voor onze gemeente zelf. Bijvoorbeeld: hogere OZB opbrengst en daardoor een lager tarief, hogere algemene uitkering. De huidige stikstofproblematiek legt bepaalde ambities stop. De VVD wil dan ook de volgende punten aandragen:
 • Kijken waar we, in overleg met de provincie, toch kunnen bouwen
 • Tinyhuisjes in iedere kern om starters een kans te geven, omdat door vergrijzing op termijn meerdere woningen vrij gaan komen. Zes tot 10 woningen in iedere kern kan al een mooie overbruggingskans bieden.
 • We vinden het verstandig dat wij als gemeente Maasgouw de gebiedsontwikkeling hebben meegenomen m.b.t. hoogwater. Er zijn hierdoor meekoppelkansen.
 • De ingediende plannen van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw zal de VVD met veel belangstelling volgen.
 • Er dient bij de provincie een grote lobby gestart te worden voor extra wooncontingent voor bijzondere gebouwen. Te denken aan o.a. - het voormalig Gemeentehuis Heel. Door de toename van het regionale groeicijfer in Midden-Limburg is er extra behoefte aan wooncontingent. De VVD is van mening dat dit bijdraagt aan de leefbaarheid binnen de kernen.

Economie, arbeid en inkomen
 • Willen we als gemeente Maasgouw economisch groeien zal de doorontwikkeling van Midden-Limburg veel aandacht behoeven. Keyport speelt daarbij een grote rol. Maar ook wij zullen als gemeente hard moeten trekken om verdere doorontwikkeling van onze huidige bedrijven te stimuleren en nieuw personeel aan deze bedrijven te binden.
 • De afgelopen jaren is er veel energie en geld gestoken in de bewoning problematiek van de vakantieparken. Vele woningen worden door eigenaren langdurig verhuurd en parkeigenaren accepteren dat. Als dit niet verandert en er wordt niet geïnvesteerd door de parkeigenaren moeten we hier geen verdere energie in steken of kijken naar de vergunningen. Kortom: duidelijke keuzes maken!
 • De VVD zou het mooi vinden als de rotondes een thema zouden krijgen, ingevuld door verenigingen, stichtingen en bedrijven. Wat is specifiek kenmerkend voor elk dorp en hoe kun je dit tot uitdrukking laten komen. Goed voor de verbondenheid en toeristisch leuk, fraai en mooi.
 • We zullen als Maasgouw meer vrijetijdsbestedingen, zowel indoor als outdoor, naar ons toe moeten trekken. We zullen meer moeten profiteren van de economische groei nu en in de toekomst.
 • Er zijn het laatste jaar goede stappen gezet in de doorontwikkeling van de Westrom en de doorontwikkeling van de arbeidsparticipatie. We zullen als Gemeente Maasgouw moeten blijven zoeken om de mogelijkheden voor onze doelgroepen optimaal te benutten binnen onze financiële kaders.
 • Nu de contacten met onze Belgische buurgemeente Kinrooi zijn aangehaald dienen we de mogelijkheden te bekijken om een gezamenlijk grootschalig project in het kader van toerisme en/of cultuur op te zetten. We hebben hiervoor een amendement.
 • Maasgouw Unique op de kaart zetten, meer aantrekkelijker maken voor de toeristen. Zorgen dat ze langer in Maasgouw kunnen en willen verblijven. Niet alleen de Maasplassen maar zeker ook de rijke cultuur, de blaasmuziek en de historische kernen meer promoten. Er zal marktonderzoek moeten komen en dan verder doorpakken. De oude banden tussen onder meer Thorn en Essen en tussen Stevensweert en Dormagen opnieuw oppakken. Daar liggen veel kansen. Burgers, ondernemers,. verenigingen en stichtingen moeten de koppen bij elkaar steken; in elkaars keuken kijken. Meeprofiteren van de kennis van eenieder. Samen de schouders er onder.
 • De Maasresidentie is ontzettend belangrijk voor de toeristische ontwikkeling van Maasgouw. Al 35 jaar lopen er plannen om op die plek iets te realiseren. De VVD blijft het college vragen om hierin het voortouw te blijven nemen.

Gemeentebestuur en organisatie
 • Een goede communicatie tussen de gemeente en de burgers en bedrijven is belangrijk. Hier ontbreekt het nog steeds aan. Snel een eerste reactie lost al vaak kleine problemen op, waarna iedereen sneller tevreden is. Na het wegvallen van het weekblad via Maasgouw vervallen ook onze gemeentelijke pagina’s. We zullen nieuwe wegen moeten vinden om het contact met onze burgers te versterken.
 • We zullen veel en goed moeten communiceren om het nieuwe armoedebeleid goed onder de aandacht te brengen, we zullen de ARMOEDE IN MAASGOUW moeten afschaffen.
 • We zullen als Maasgouw de Global Goals moeten nastreven. Het door de VN opgestelde stuk met 17 ambitieuze doelen. Deze moeten in Maasgouw realiseerbaar zijn.
 • Bestuurlijke vernieuwing staat groot in het coalitieakkoord, doch na anderhalf jaar zien wij hier nog niet veel van terug. We vragen hier om een snellere aanpak. De adviezen van de diverse dorps overleggen zullen we met zijn allen moeten oppakken.
Financiën
 • Op het gebied van subsidies verwerven kunnen we nog veel winst halen. Er zijn bedrijven die op basis van no cure no pay kunnen kijken waar er in Nederland, maar ook in Europees verband, geld te halen valt, zodat we ook voldoende flexibel kunnen blijven anticiperen binnen onze huidige begroting en binnen onze huidige reservepositie. Hier zal aandacht aan besteed moeten worden.
 • Na het verhogen van een aantal tarieven is de begroting voor het jaar 2020 sluitend en is er een positieve doorkijk naar de komende jaren. Dit willen vooral zo houden. Wij als VVD willen hier uitspreken dat we de huidige reserves willen handhaven en nieuwe investeringen binnen de begroting moeten passen.

Risicoparagraaf
 • In de risicoparagraaf zal opgenomen dienen te worden: Vergoedingen Vrijwillige Brandweer.

Lokale heffingen
 • Voor de hondenbelasting zullen wij bij de behandeling van dit agendapunt in december kiezen voor scenario 2.
 • Het tarief van de OZB wensen we niet extra te verhogen. De begroting is sluitend, de septembercirculaire was positief en de komende jaren hebben we een overschot op onze begroting. We zullen hier dan ook een amendement voor indienen Voorzitter, de VVD heeft getracht hiermede haar in breng te leveren aan het welzijn voor de inwoners en bedrijven van de gemeente Maasgouw. We hebben dit proberen te doen met een aantal punten die aandacht verdienen, zonder het college en de raad vast te pinnen op vaste afspraken en data. We rekenen er op dat vele punten door ons allen spontaan opgepakt worden en zullen volgend jaar, wanneer we hier weer bij elkaar zijn voor de Algemene Beschouwingen, de balans opmaken. Voorzitter, de huidige raadsperiode loopt nu ongeveer anderhalf jaar en wij als VVD kijken terug op een goede samenwerking met iedereen, zowel met de coalitiegenoten als met alle overige partijen. We hopen dat we ook in de toekomst zo kunnen blijven samenwerken.

Onlangs las ik: Samen is het zaad voor de toekomst. Een mooie uitspraak en klopt zeker.

Bedankt voor uw luisterend oor van onze algemene Beschouwingen.

Namens de VVD fractie, De Doeners Van De VVD
Bert Zeegers & Alcuin Thijssen