Terug naar overzicht

Bouwen aan een Duurzaam Maasgouw

De laatste raadvergadering stond in het teken van de begroting voor 2021. Bouwen aan een duurzaam Maasgouw, zo luidt de titel. De VVD is als coalitiepartner positief over de voorgestelde ontwikkelingen, zoals de bijdrage aan de Global Goals (duurzaamheidsdoelstellingen), sociale projecten - zoals huiskamer projecten, jeugdzorg en het sportbeleid en de ambitie omtrent het woon- en leefklimaat. Ook zijn we erg blij hoe de kinderraad - een van de initiatieven uit de VVD-koker - zich verder ontwikkelt.

Voorstellen en wijzigingen hebben we echter ook geïnitieerd. Een groot deel van de begrotingsvergadering werd gesproken over ons voorstel om plaats te maken voor een Levensloopbos of Herinneringsbos. Een plek waar ruimte wordt gemaakt voor moeilijke én vrolijke gebeurtenissen. Denk aan huwelijken, geboortes en een herdenkplaats na een overlijden. Goed voor het milieu en een waardevolle aanwinst voor alle inwoners van Maasgouw. Het college heeft aangegeven hier snel mee aan de slag te gaan. Daarnaast zijn de volgende moties ingebracht en aangenomen:
 
  • Bestemmingsplan Centrum-Echt: we zijn het niet eens met de bestemmingsplanwijzingen voor het centrum van Echt - de VVD vreest dat dit ten koste gaat van het winkelklimaat in onze gemeente. Bovendien sluit het bestemmingsplan niet aan bij de gemaakte afspraken voor bijvoorbeeld supermarkten. Om de ondernemers te ondersteunen dringt de VVD aan op het instellen van beroep bij de Raad van State.
  • Kinderraad: na een goede voorbereiding wordt de Kinderraad binnenkort geïnstalleerd. Om deze Kinderraad de vrijheid te geven om eigen initiatieven op te zetten en uit te voeren is aangedrongen op een eigen budget. Dit is unaniem ondersteund.
  • Inzet van post 'onvoorzien' in de begroting: in de concept begroting was een post van € 400.000 opgenomen voor onvoorziene kosten. Het risico bestaat dat deze post wordt gebruikt voor projecten die niet aansluiten bij de doelen van de gemeente. De VVD heeft vastgelegd waarvoor deze post ingezet mag worden.

Heeft u vragen of opmerkingen over de begroting of de VVD moties en amendementen, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.